عکس:یک جای خنک مخصوص تابستان/تنگه اردشیری

عکس:یک جای خنک مخصوص تابستان/تنگه اردشیری

تنگه اردشیری در شهرستان سپیدان استان فارس قرار دارد.

عکس:یک جای خنک مخصوص تابستان/تنگه اردشیری

تنگه اردشیری در شهرستان سپیدان استان فارس قرار دارد.

عکس:یک جای خنک مخصوص تابستان/تنگه اردشیری