عکس:گل و پلیس!

عکس:گل و پلیس!

توریسم آنلاین:مقابله با معترضان با یک شاخه گل سفید توسط افسر پلیس ضد شورش در مقابل مجلس ایالتی “ریودوژانیرو”-برزیل-

عکس:گل و پلیس!

توریسم آنلاین:مقابله با معترضان با یک شاخه گل سفید توسط افسر پلیس ضد شورش در مقابل مجلس ایالتی “ریودوژانیرو”-برزیل-

عکس:گل و پلیس!