عکس:کارت اهدای غذا در دست کودک سوری

عکس:کارت اهدای غذا در دست کودک سوری

کارت اهدای برنامه جهانی غذا ،برای انجام راحت تر کمک های انسان دوستانه به آوارگان طراحی شده است.
به گزارش”توریسم آنلاین” ماریا -کودک سوری- آواره ، کارت اهدای برنامه…

عکس:کارت اهدای غذا در دست کودک سوری

کارت اهدای برنامه جهانی غذا ،برای انجام راحت تر کمک های انسان دوستانه به آوارگان طراحی شده است.
به گزارش”توریسم آنلاین” ماریا -کودک سوری- آواره ، کارت اهدای برنامه…

عکس:کارت اهدای غذا در دست کودک سوری

اسکای نیوز