عکس:میدان فردوسی تهران در دهه 20هجری

به اشتراک گذاشتن عکس هایی که متعلق به زمانهای گذشته است حس خوبی را در افراد مختلف به وجود می آورد.
به گزارش…

اخبر جهان

ابزار رسانه