عکس:مرتفع ترین مجسمه شنی ساخته شد

عکس:مرتفع ترین مجسمه شنی ساخته شد

توریسم آنلاین: ساخت مرتفع ترین مجسمه شنی به ارتفاع 16 متر برای ثبت در کتاب رکوردهای گینس /آلمان

عکس:مرتفع ترین مجسمه شنی ساخته شد

توریسم آنلاین: ساخت مرتفع ترین مجسمه شنی به ارتفاع 16 متر برای ثبت در کتاب رکوردهای گینس /آلمان

عکس:مرتفع ترین مجسمه شنی ساخته شد