عکس:صومعه قرون وسطایی جالب در فرانسه

عکس:صومعه قرون وسطایی جالب در فرانسه

صومعه قرون وسطایی “مونت سنت میشل ابی” در نورماندی –فرانسه-قرار دارد.
 به گزارش”توریسم آنلاین” قرار است یک پل 227 میلیون دلاری جزیره را به بخش اصلی متصل کند.

عکس:صومعه قرون وسطایی جالب در فرانسه

صومعه قرون وسطایی “مونت سنت میشل ابی” در نورماندی –فرانسه-قرار دارد.
 به گزارش”توریسم آنلاین” قرار است یک پل 227 میلیون دلاری جزیره را به بخش اصلی متصل کند.

عکس:صومعه قرون وسطایی جالب در فرانسه