عکس:شهری با سمفنونی قوهای آوازخوان

عکس:شهری با سمفنونی قوهای آوازخوان

عباس مهدوی|
قوی های فریادکش برای زمستان گذرانی به تالاب سرخرود شهرستان محمود آباد مهاجرت کردند.

عکس:شهری با سمفنونی قوهای آوازخوان

عباس مهدوی|
قوی های فریادکش برای زمستان گذرانی به تالاب سرخرود شهرستان محمود آباد مهاجرت کردند.

عکس:شهری با سمفنونی قوهای آوازخوان