عکس:حمل شعله المپیک در قایق

عکس:حمل شعله المپیک در قایق

توریسم آنلاین:”لارس گارائل”-دریانورد برزیلی- در حال حمل شعله المپیک در ریودوژانیرو برای افتتاحیه بازیهای 2016 در روز جمعه گذشته.

عکس:حمل شعله المپیک در قایق

توریسم آنلاین:”لارس گارائل”-دریانورد برزیلی- در حال حمل شعله المپیک در ریودوژانیرو برای افتتاحیه بازیهای 2016 در روز جمعه گذشته.

عکس:حمل شعله المپیک در قایق