عکس:استفاده از اسپری گاز اشک آور توسط پلیس ترکیه

عکس:استفاده از اسپری گاز اشک آور توسط پلیس ترکیه

توریسم آنلاین:اسپری کردن گاز اشک آور به سمت معترضان توسط پلیس ترکیه در اعتراض به 12 قربانی آتش سوزی در یک خوابگاه دخترانه.

عکس:استفاده از اسپری گاز اشک آور توسط پلیس ترکیه

توریسم آنلاین:اسپری کردن گاز اشک آور به سمت معترضان توسط پلیس ترکیه در اعتراض به 12 قربانی آتش سوزی در یک خوابگاه دخترانه.

عکس:استفاده از اسپری گاز اشک آور توسط پلیس ترکیه