عضو کمیسیون عمران مجلس: با فدا شدن مسافرین صنعت هوانوردی از بین خواهد رفت

عضو کمیسیون عمران مجلس: با فدا شدن مسافرین صنعت هوانوردی از بین خواهد رفت

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: صنعت هوانوردی وابسته به مسافر است. با فدا شدن مسافرین نهایتا این صنعت نیز از بین خواهد رفت.
ایسنا: سید هادی بهادری  با اشاره به افزایش قیمت بلیت هواپیما بیان کرد: متاسفانه امروز…

عضو کمیسیون عمران مجلس: با فدا شدن مسافرین صنعت هوانوردی از بین خواهد رفت

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: صنعت هوانوردی وابسته به مسافر است. با فدا شدن مسافرین نهایتا این صنعت نیز از بین خواهد رفت.
ایسنا: سید هادی بهادری  با اشاره به افزایش قیمت بلیت هواپیما بیان کرد: متاسفانه امروز…

عضو کمیسیون عمران مجلس: با فدا شدن مسافرین صنعت هوانوردی از بین خواهد رفت