عزیز دردانه برانکو در لیگ دسته سوم!

عزیز دردانه برانکو در لیگ دسته سوم!

در بازی امیدهای ایران و چین در زمانی که حسین فرکی تحت نظارت مستقیم برانکوسرمربی تیم المپیک بود آن قدر درخشید که فردوسی پور در حین گزارش بازی گفت:«این بازیکن تا حالا کجا بوده».

عزیز دردانه برانکو در لیگ دسته سوم!

در بازی امیدهای ایران و چین در زمانی که حسین فرکی تحت نظارت مستقیم برانکوسرمربی تیم المپیک بود آن قدر درخشید که فردوسی پور در حین گزارش بازی گفت:«این بازیکن تا حالا کجا بوده».

عزیز دردانه برانکو در لیگ دسته سوم!