طعمش فرق می کند….

طعمش فرق می کند….

دوستت دارم شنیدن از لبهای تو،طعمش فرق می کند.

زهرا زارعی

زیباست مثل لباس شکوفه بر تن درختان بهار،گرم و سوزان چون چله تابستان، درونم احساس عطش آغوشت را دارم،لذت بخش است چون نسیمی در لابلای موهای مجعد دخترک طناز

لفظت نرم و لطیف چون حریر،مثل گلبرگ.برق چشمانت مرا خیره به رخ زیبایت کرد.

و من چگونه تاب میاوردم در برابر قدرت عشقت و کلام شیرینت

در باتلاق عشقت گرفتار شدم و هر ساعت که نه،هر ثانیه بیشتر فرو میروم

مرا راه نجاتی نیست تا تو معشوق منی…

♦♦♦

The post appeared first on .

طعمش فرق می کند….

دوستت دارم شنیدن از لبهای تو،طعمش فرق می کند.

زهرا زارعی

زیباست مثل لباس شکوفه بر تن درختان بهار،گرم و سوزان چون چله تابستان، درونم احساس عطش آغوشت را دارم،لذت بخش است چون نسیمی در لابلای موهای مجعد دخترک طناز

لفظت نرم و لطیف چون حریر،مثل گلبرگ.برق چشمانت مرا خیره به رخ زیبایت کرد.

و من چگونه تاب میاوردم در برابر قدرت عشقت و کلام شیرینت

در باتلاق عشقت گرفتار شدم و هر ساعت که نه،هر ثانیه بیشتر فرو میروم

مرا راه نجاتی نیست تا تو معشوق منی…

(image) ◊(image) ◊(image) ◊

The post appeared first on .

طعمش فرق می کند….