طرح ری مقصد گردشگری 2019 جهان در حال پیگیری است

طرح ری مقصد گردشگری 2019 جهان در حال پیگیری است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: طرح ری به عنوان یکی از کاندیداهای مقصد گردشگری 2019 جهان با هدف توسعه صنعت گردشگری کشور به صورت جدی در حال پیگیری است.
ایرنا:…

طرح ری مقصد گردشگری 2019 جهان در حال پیگیری است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: طرح ری به عنوان یکی از کاندیداهای مقصد گردشگری 2019 جهان با هدف توسعه صنعت گردشگری کشور به صورت جدی در حال پیگیری است.
ایرنا:…

طرح ری مقصد گردشگری 2019 جهان در حال پیگیری است