طراحی های خاص؛کابینی در دل صخره/تصاویر

طراحی های خاص؛کابینی در دل صخره/تصاویر

هستی حقیقی
بعضی طراحان در دنیای معماری تمایل دارند تا طراحی های خاصی برای مکانهایی عجیب انجام دهند.

طراحی های خاص؛کابینی در دل صخره/تصاویر

هستی حقیقی
بعضی طراحان در دنیای معماری تمایل دارند تا طراحی های خاصی برای مکانهایی عجیب انجام دهند.

طراحی های خاص؛کابینی در دل صخره/تصاویر