شب سخت ماتادروها مقابل جسارت و جنگندگی ایرانی

شب سخت ماتادروها مقابل جسارت و جنگندگی ایرانی

شیما دانشمندپور
تیم ملی ایران بعد از 5 روز صدرنشینی در گروه B مسابقات رودر روی اسپانیا مدعی قرار گرفت.این بازی فرصت مناسبی بود برای نشان دادن عیار واقعی شاگردان…

شب سخت ماتادروها مقابل جسارت و جنگندگی ایرانی

شیما دانشمندپور
تیم ملی ایران بعد از 5 روز صدرنشینی در گروه B مسابقات رودر روی اسپانیا مدعی قرار گرفت.این بازی فرصت مناسبی بود برای نشان دادن عیار واقعی شاگردان…

شب سخت ماتادروها مقابل جسارت و جنگندگی ایرانی