سپرده‌گذاران تعاونی ولیعصر بخوانند

سپرده‌گذاران تعاونی ولیعصر بخوانند

نایب رییس مجلس، از پرداخت تا ۱۰۰ میلیون تومان تا چهارشنبه آینده به تمامی سپرده گذاران تعاونی ولیعصر(عج) خبر داد.
خانه ملت:مسعود پزشکیان در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای بررسی…

سپرده‌گذاران تعاونی ولیعصر بخوانند

نایب رییس مجلس، از پرداخت تا ۱۰۰ میلیون تومان تا چهارشنبه آینده به تمامی سپرده گذاران تعاونی ولیعصر(عج) خبر داد.
خانه ملت:مسعود پزشکیان در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای بررسی…

سپرده‌گذاران تعاونی ولیعصر بخوانند