سفر به غرب گرینلند برای یک ورزش هیجان انگیز/تصاویر

سفر به غرب گرینلند برای یک ورزش هیجان انگیز/تصاویر

ویک بوردینگ ورزش آبی محبوبی است که با استفاده از تخته موجی که دارای باله و گیره مخصوص برای چسبیدن به پا هست ، انجام می شود.

به گزارش این ورزش هیجان انگیز در دریاچه ،رودخانه و آبهای کم عمق انجام می شود.

«نیکیتا مارتیانو» ورزشکار 28 ساله روسی است که در دمای زیر صفر ویک بوردینگ می کند.

او به غرب گرینلند ،شهر ایلولیسات سفر کرده تا برروی یخ ها این ورزش هیجان انگیز را انجام دهد.

مارتیانو لباسی مخصوص بر تن کرده تا محافظ او وعایق باشد و اگرچه او را از سرما نجات می دهند اما نمی توانند مانع سقوط های مرگبار باشند.

این ورزشکار روسی می گوید: «پرش ها از ارتفاع 2 یا 3 متری و روی یخ ها بسیار دردناک بودند.»

The post appeared first on .

سفر به غرب گرینلند برای یک ورزش هیجان انگیز/تصاویر

ویک بوردینگ ورزش آبی محبوبی است که با استفاده از تخته موجی که دارای باله و گیره مخصوص برای چسبیدن به پا هست ، انجام می شود.

به گزارش این ورزش هیجان انگیز در دریاچه ،رودخانه و آبهای کم عمق انجام می شود.

«نیکیتا مارتیانو» ورزشکار 28 ساله روسی است که در دمای زیر صفر ویک بوردینگ می کند.

او به غرب گرینلند ،شهر ایلولیسات سفر کرده تا برروی یخ ها این ورزش هیجان انگیز را انجام دهد.

مارتیانو لباسی مخصوص بر تن کرده تا محافظ او وعایق باشد و اگرچه او را از سرما نجات می دهند اما نمی توانند مانع سقوط های مرگبار باشند.

این ورزشکار روسی می گوید: «پرش ها از ارتفاع 2 یا 3 متری و روی یخ ها بسیار دردناک بودند.»

The post appeared first on .

سفر به غرب گرینلند برای یک ورزش هیجان انگیز/تصاویر