سالنامه متنوع خبرورزشی منتشر شد/فیلم

سالنامه متنوع خبرورزشی منتشر شد/فیلم

سالنامه نوروز 97 خبرورزشی منتشر شد .این بار سالنامه خبر ورزشی به بهانه خوبی به رشته تحریر در آمده است و تقدیم شده است به مردم خوب کرمانشاه.

سالنامه متنوع خبرورزشی منتشر شد/فیلم

سالنامه نوروز 97 خبرورزشی منتشر شد .این بار سالنامه خبر ورزشی به بهانه خوبی به رشته تحریر در آمده است و تقدیم شده است به مردم خوب کرمانشاه.

سالنامه متنوع خبرورزشی منتشر شد/فیلم