زوم کنید؛عجب عکس های جذابی! /تصاویر

زوم کنید؛عجب عکس های جذابی! /تصاویر

انجمن زیست شناسی سلطنتی (RSB) برای انجام مطالعات این حوزه فعالیت می کند.

به گزارش اعضاء انجمن متشکل از دانشمندان ،دانش آموزان در تمام سطوح ، افرادحرفه ای از دانشگاهها ، از صنعت ،آموزش و پرورش و افراد غیرحرفه ای اما علاقه مند به زیست شناسی است.

هدف انجمن بهبود درک ارزش واقعی زیست شناسی توسط همه است.

موضوع مسابقه عکاسی این انجمن «طرح در طبیعت» بوده و بیش از 2 هزار و 500 عکس ارسال شده اند.

در این موضوع عکاسان در طبیعت و حیات وحش زوم می کنند و طرح و الگوهایی که به چشم نمی آیند مورد توجه قرار می گیرند و جزئیات در نمایی فوق العاده ثبت می شوند.

در ادامه دنیایی را می بینید که دوربین عکاسان روی آن زوم شده است!

The post appeared first on .

زوم کنید؛عجب عکس های جذابی! /تصاویر

انجمن زیست شناسی سلطنتی (RSB) برای انجام مطالعات این حوزه فعالیت می کند.

به گزارش اعضاء انجمن متشکل از دانشمندان ،دانش آموزان در تمام سطوح ، افرادحرفه ای از دانشگاهها ، از صنعت ،آموزش و پرورش و افراد غیرحرفه ای اما علاقه مند به زیست شناسی است.

هدف انجمن بهبود درک ارزش واقعی زیست شناسی توسط همه است.

موضوع مسابقه عکاسی این انجمن «طرح در طبیعت» بوده و بیش از 2 هزار و 500 عکس ارسال شده اند.

در این موضوع عکاسان در طبیعت و حیات وحش زوم می کنند و طرح و الگوهایی که به چشم نمی آیند مورد توجه قرار می گیرند و جزئیات در نمایی فوق العاده ثبت می شوند.

در ادامه دنیایی را می بینید که دوربین عکاسان روی آن زوم شده است!

The post appeared first on .

زوم کنید؛عجب عکس های جذابی! /تصاویر