رونمایی از هواپیمای الکترونیکی جهت پرواز دور دنیا/تصاویر

رونمایی از هواپیمای الکترونیکی جهت پرواز دور دنیا/تصاویر

روز گذشته مراسم رونمایی از هواپیمای الکترونیکی، جهت پرواز دور دنیا در آلمان انجام شد.

The post appeared first on .

رونمایی از هواپیمای الکترونیکی جهت پرواز دور دنیا/تصاویر

روز گذشته مراسم رونمایی از هواپیمای الکترونیکی، جهت پرواز دور دنیا در آلمان انجام شد.

The post appeared first on .

رونمایی از هواپیمای الکترونیکی جهت پرواز دور دنیا/تصاویر