رفتن مسلمان به نفع خودش و باشگاه است

رفتن مسلمان به نفع خودش و باشگاه است

در حالی که گفته می‌شد محسن مسلمان تمایل دارد در پرسپولیس بماند، برانکو آب پاکی را روی دست همه ریخت و رسماً اعلام کرد نیازی به این بازیکن ندارد.

رفتن مسلمان به نفع خودش و باشگاه است

در حالی که گفته می‌شد محسن مسلمان تمایل دارد در پرسپولیس بماند، برانکو آب پاکی را روی دست همه ریخت و رسماً اعلام کرد نیازی به این بازیکن ندارد.

رفتن مسلمان به نفع خودش و باشگاه است