دیدار اربعینی ایران و عراق در زرباطیه – مهران

دیدار اربعینی ایران و عراق در زرباطیه – مهران

نشست مقامات ایرانی و عراقی در حوزه اربعین با شعار ‘الحسین یجمعنا’ (امام حسین ما را متحد کرده است) بعنوان شعار اربعین امسال، در نقطه صفر مرزی در گذرگاه زرباطیه – مهران برگزار شد.

دیدار اربعینی ایران و عراق در زرباطیه – مهران

نشست مقامات ایرانی و عراقی در حوزه اربعین با شعار ‘الحسین یجمعنا’ (امام حسین ما را متحد کرده است) بعنوان شعار اربعین امسال، در نقطه صفر مرزی در گذرگاه زرباطیه – مهران برگزار شد.

دیدار اربعینی ایران و عراق در زرباطیه – مهران