خداحافظی معاون گردشگری از سازمان میراث فرهنگی/ خیاطان سرپرست شد

خداحافظی معاون گردشگری از سازمان میراث فرهنگی/ خیاطان سرپرست شد

علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث‌فرهنگی در حکمی محمد خیاطان را به عنوان سرپرست معاونت گردشگری این سازمان منصوب کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: محمد محب خدایی از معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی خداحافظی کرد و علی اصغر…

خداحافظی معاون گردشگری از سازمان میراث فرهنگی/ خیاطان سرپرست شد

علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث‌فرهنگی در حکمی محمد خیاطان را به عنوان سرپرست معاونت گردشگری این سازمان منصوب کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: محمد محب خدایی از معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی خداحافظی کرد و علی اصغر…

خداحافظی معاون گردشگری از سازمان میراث فرهنگی/ خیاطان سرپرست شد