تیکه سنگین فردوسی پور به سوشا مکانی در پخش زنده بازی پرسپولیس-راه آهن!

تیکه سنگین فردوسی پور به سوشا مکانی در پخش زنده بازی پرسپولیس-راه آهن!

عادل فردوسی پور که گزارش بازی پرسپولیس-راه آهن را بر عهده دارد در…

تیکه سنگین فردوسی پور به سوشا مکانی در پخش زنده بازی پرسپولیس-راه آهن!

عادل فردوسی پور که گزارش بازی پرسپولیس-راه آهن را بر عهده دارد در…

تیکه سنگین فردوسی پور به سوشا مکانی در پخش زنده بازی پرسپولیس-راه آهن!

روزنامه قانون