تصاویر: ماتروشکا در سفر!

تصاویر: ماتروشکا در سفر!

ترجمه از: هستی حقیقی
در میان جهانگردان یکی با گربه و سگش سفر می کند ، یکی عروسکی خاص در دست دارد که در تمام عکسهایش حضور دارد و به این ترتیب هرکس برای شهرت عکسهایش از نمادی خاص استفاده می…

تصاویر: ماتروشکا در سفر!

ترجمه از: هستی حقیقی
در میان جهانگردان یکی با گربه و سگش سفر می کند ، یکی عروسکی خاص در دست دارد که در تمام عکسهایش حضور دارد و به این ترتیب هرکس برای شهرت عکسهایش از نمادی خاص استفاده می…

تصاویر: ماتروشکا در سفر!