تصاویر: برترین عکس های نجوم سال2017

تصاویر: برترین عکس های نجوم سال2017

ترجمه از: هستی حقیقی
در نهمین سال برگزاری مسابقه برترین عکاس نجوم سال بیش از 3 هزار عکس از عکاسان حرفه ای و آماتور به دست هیئت داوران رسیده است.

تصاویر: برترین عکس های نجوم سال2017

ترجمه از: هستی حقیقی
در نهمین سال برگزاری مسابقه برترین عکاس نجوم سال بیش از 3 هزار عکس از عکاسان حرفه ای و آماتور به دست هیئت داوران رسیده است.

تصاویر: برترین عکس های نجوم سال2017