تصاویر:یکی از عجایب طبیعی اروپا/گـردهمایی دریاچه ها در یک مکان!

تصاویر:یکی از عجایب طبیعی اروپا/گـردهمایی دریاچه ها در یک مکان!

جایی میان کرواسی و بوسنی هرزگوین یکی از عجایب طبیعی اروپا قرار گرفته که حتی بسیاری از ساکنان این قاره هم آن را به خوبی نمی شناسند.
به گزارش…

تصاویر:یکی از عجایب طبیعی اروپا/گـردهمایی دریاچه ها در یک مکان!

جایی میان کرواسی و بوسنی هرزگوین یکی از عجایب طبیعی اروپا قرار گرفته که حتی بسیاری از ساکنان این قاره هم آن را به خوبی نمی شناسند.
به گزارش…

تصاویر:یکی از عجایب طبیعی اروپا/گـردهمایی دریاچه ها در یک مکان!