تصاویر:فستیوال های جذاب تایلند

تصاویر:فستیوال های جذاب تایلند

تایلند از سال ۱۹۳۲ یک کشور مشروطه سلطنتی است که طبق قانون اساسی قدرت سیاسی در دست نخست‌وزیر و پارلمان کشور است. پادشاه رییس حکومت است و «جایگاهی درخور احترام و عبادت» دارد.
به گزارش …

تصاویر:فستیوال های جذاب تایلند

تایلند از سال ۱۹۳۲ یک کشور مشروطه سلطنتی است که طبق قانون اساسی قدرت سیاسی در دست نخست‌وزیر و پارلمان کشور است. پادشاه رییس حکومت است و «جایگاهی درخور احترام و عبادت» دارد.
به گزارش …

تصاویر:فستیوال های جذاب تایلند