تصاویر:درباره یک شهر توریست پذیر؛معجونی ازتاریخ،فرهنگ ،آشپزی و زندگی شبانه

تصاویر:درباره یک شهر توریست پذیر؛معجونی ازتاریخ،فرهنگ ،آشپزی و زندگی شبانه

ترجمه از: هستی حقیقی
“پورتو” دومین شهر بزرگ کشور پرتغال پس از لیسبون است که همیشه شهرت آن به خاطر وضعیت اقتصادی بوده است.

تصاویر:درباره یک شهر توریست پذیر؛معجونی ازتاریخ،فرهنگ ،آشپزی و زندگی شبانه

ترجمه از: هستی حقیقی
“پورتو” دومین شهر بزرگ کشور پرتغال پس از لیسبون است که همیشه شهرت آن به خاطر وضعیت اقتصادی بوده است.

تصاویر:درباره یک شهر توریست پذیر؛معجونی ازتاریخ،فرهنگ ،آشپزی و زندگی شبانه