بی‌مسئولیتی گردشگران قربانی می‌گیرد

بی‌مسئولیتی گردشگران قربانی می‌گیرد

بنای کهن شاه نعمت الله ولی در باغ شهر تاریخی…

بی‌مسئولیتی گردشگران قربانی می‌گیرد

بنای کهن شاه نعمت الله ولی در باغ شهر تاریخی…

بی‌مسئولیتی گردشگران قربانی می‌گیرد