به جای این که دست دوم دیگران باشید،دست اول خودتان باشید…/طرح

بعضی وقتها بعضی جمله ها کوهی از معنی اند.بعضی وقتها بعضی جمله ها آن قدر تاثیر گذار هستند که سرنوشت زندگی آدم ها را عوض می کنند.
بنا داریم در بخش…

خبر جدید

صبحانه