بهشت سوخته…!/عکس

بهشت سوخته…!/عکس

توریسم آنلاین: بهشت سوخته! /عکس هوایی از شهر بهشت –کالیفرنیا- که در مرگبارترین آتش سوزی تاریخ اخیرکالیفرنیا به چنین روزی افتاد

The post appeared first on .

بهشت سوخته…!/عکس

توریسم آنلاین: بهشت سوخته! /عکس هوایی از شهر بهشت –کالیفرنیا- که در مرگبارترین آتش سوزی تاریخ اخیرکالیفرنیا به چنین روزی افتاد

The post appeared first on .

بهشت سوخته…!/عکس