بهترین عکس ها از میان نیم میلیون عکس

بهترین عکس ها از میان نیم میلیون عکس

مؤسسه اسمیتسونین متشکل از موزه ها و مراکز تحقیقاتی در سال 1846 توسط یک دانشمند بریتانیایی «جیمز اسمیتسونین» تاسیس شد.

به گزارش این موسسه دارای 19 موزه ، 9 مرکز تحقیقاتی و باغ وحش است.

مجموعه اسمیتسونین دارای 156 میلیون اثر هنری ، مصنوعات و نمونه هاست.

بخش تحقیقاتی شامل 9.9 میلیون پرونده دیجیتالی آنلاین و در دسترس است.

کتابخانه این موسسه هم دارای 2 میلیون جلد کتاب است.

این موسسه همچنین یک مسابقه عکاسی معروف دارد که در طول 16 سال برگزاری بیش از 440 هزار عکس دریافت کرده است.

مسابقه دارای 6 بخش : طبیعت ، تجربه آمریکایی ، سفر ، مردم ، تصاویر تغییر یافته و موبایل است.

30 نوامبر (9 آذر) آخرین فرصت ارسال عکس است و برنده بهار آینده معرفی خواهد شد.

در ادامه با هم به تماشای منتخبی از عکسهای ارسالی می نشینیم:

اسمیتسونین

The post appeared first on .

بهترین عکس ها از میان نیم میلیون عکس

مؤسسه اسمیتسونین متشکل از موزه ها و مراکز تحقیقاتی در سال 1846 توسط یک دانشمند بریتانیایی «جیمز اسمیتسونین» تاسیس شد.

به گزارش این موسسه دارای 19 موزه ، 9 مرکز تحقیقاتی و باغ وحش است.

مجموعه اسمیتسونین دارای 156 میلیون اثر هنری ، مصنوعات و نمونه هاست.

بخش تحقیقاتی شامل 9.9 میلیون پرونده دیجیتالی آنلاین و در دسترس است.

کتابخانه این موسسه هم دارای 2 میلیون جلد کتاب است.

این موسسه همچنین یک مسابقه عکاسی معروف دارد که در طول 16 سال برگزاری بیش از 440 هزار عکس دریافت کرده است.

مسابقه دارای 6 بخش : طبیعت ، تجربه آمریکایی ، سفر ، مردم ، تصاویر تغییر یافته و موبایل است.

30 نوامبر (9 آذر) آخرین فرصت ارسال عکس است و برنده بهار آینده معرفی خواهد شد.

در ادامه با هم به تماشای منتخبی از عکسهای ارسالی می نشینیم:

اسمیتسونین

The post appeared first on .

بهترین عکس ها از میان نیم میلیون عکس