برج انتقال برق متفاوت با حال و هوای جام جهانی!/عکس

برج انتقال برق متفاوت با حال و هوای جام جهانی!/عکس

توریسم آنلاین: یک برج انتقال برق متفاوت با حال و هوای جام جهانی در روسیه در حاشیه مسابقات جهانی فوتبال 2018

برج انتقال برق متفاوت با حال و هوای جام جهانی!/عکس

توریسم آنلاین: یک برج انتقال برق متفاوت با حال و هوای جام جهانی در روسیه در حاشیه مسابقات جهانی فوتبال 2018

برج انتقال برق متفاوت با حال و هوای جام جهانی!/عکس