بازدید رئیس موزه ملی افغانستان از موزه ملی ایران

بازدید رئیس موزه ملی افغانستان از موزه ملی ایران

رئیس موزه ملی افغانستان از مجموعه موزه ملی ایران دیدن کرد و این بازدید را یکی از آرزوهای دیرینش عنوان کرد.

بازدید رئیس موزه ملی افغانستان از موزه ملی ایران

رئیس موزه ملی افغانستان از مجموعه موزه ملی ایران دیدن کرد و این بازدید را یکی از آرزوهای دیرینش عنوان کرد.

بازدید رئیس موزه ملی افغانستان از موزه ملی ایران