اینجا کلمبیاست/خوراک مورچه سرو می شود،رودخانه 5رنگی هم موجود است!/تصاویر

اینجا کلمبیاست/خوراک مورچه سرو می شود،رودخانه 5رنگی هم موجود است!/تصاویر

احتمالا نخستین چیزهایی که از کلمبیا ،این کشور واقع در آمریکای جنوبی، به ذهنتان می آید،رقص محلی “کامبیا” ،حرارت و شور متعصبانه فوتبال و قاچاق مواد مخدر است.
به گزارش …

اینجا کلمبیاست/خوراک مورچه سرو می شود،رودخانه 5رنگی هم موجود است!/تصاویر

احتمالا نخستین چیزهایی که از کلمبیا ،این کشور واقع در آمریکای جنوبی، به ذهنتان می آید،رقص محلی “کامبیا” ،حرارت و شور متعصبانه فوتبال و قاچاق مواد مخدر است.
به گزارش …

اینجا کلمبیاست/خوراک مورچه سرو می شود،رودخانه 5رنگی هم موجود است!/تصاویر