ایران ایر از فهرست سیاه پرواز در اروپا بیرون آمد

ایران ایر از فهرست سیاه پرواز در اروپا بیرون آمد

روز گذشته ،کمیسیون اروپا هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) را از…

ایران ایر از فهرست سیاه پرواز در اروپا بیرون آمد

روز گذشته ،کمیسیون اروپا هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) را از…

ایران ایر از فهرست سیاه پرواز در اروپا بیرون آمد

موسیقی