انصاف هم چیز بدی نیست/دفاع از ژن های خوب متفاوت!

انصاف هم چیز بدی نیست/دفاع از ژن های خوب متفاوت!

محمود خوردبین که نیازی به معرفی ندارد. او یک جورهایی تاریخ باشگاه پرسپولیس است. خوردبین و پروین را نمی توان از پرسپولیس حذف کرد.

خوردبین حتی به تعبیری نخستین پرسپولیسی تاریخ و از مظاهر پایداری و وفاداری در تاریخ فوتبال باشگاهی ایران می دانند.
حالا این که دختران چنین فردی برای دیدن بازی تیمی که پدرشان، تاریخ آن است برای اولین بار در عمرشان -هرچند به صورت گزینشی- بتوانند به ورزشگاه بروند نباید چیز عجیبی باشد و مثلا برخی به آنان فحاشی کنند که ژن های خوب هستند و چنین و چنان.
آنها که در سالهای حضور پدرشان روی نیمکت پرسپولیس نتوانستند به ورزشگاه ها بروند حالا چه اشکالی دارد برای یک بار هم که شده به آرزوی خود برسند؛انصاف هم چیز بدی نیست.

The post appeared first on .

انصاف هم چیز بدی نیست/دفاع از ژن های خوب متفاوت!

محمود خوردبین که نیازی به معرفی ندارد. او یک جورهایی تاریخ باشگاه پرسپولیس است. خوردبین و پروین را نمی توان از پرسپولیس حذف کرد.

خوردبین حتی به تعبیری نخستین پرسپولیسی تاریخ و از مظاهر پایداری و وفاداری در تاریخ فوتبال باشگاهی ایران می دانند.
حالا این که دختران چنین فردی برای دیدن بازی تیمی که پدرشان، تاریخ آن است برای اولین بار در عمرشان -هرچند به صورت گزینشی- بتوانند به ورزشگاه بروند نباید چیز عجیبی باشد و مثلا برخی به آنان فحاشی کنند که ژن های خوب هستند و چنین و چنان.
آنها که در سالهای حضور پدرشان روی نیمکت پرسپولیس نتوانستند به ورزشگاه ها بروند حالا چه اشکالی دارد برای یک بار هم که شده به آرزوی خود برسند؛انصاف هم چیز بدی نیست.

The post appeared first on .

انصاف هم چیز بدی نیست/دفاع از ژن های خوب متفاوت!