انتقام استقلال از پرسپولیس: کاوه فردا آبی پوش می شود؟

انتقام استقلال از پرسپولیس: کاوه فردا آبی پوش می شود؟

اینطور که به نظر می رسد استقلالی ها می خواهند انتقام پرسپولیسی شدن وحید امیری را با جذب کاوه رضایی بگیرند. حتما خاطرتان هست که وحید امیری علیرغم توافق ابتدایی با استقلال راهی پرسپولیس شد و انگار قرار است بر عکس این ماجرا در مورد کاوه رضایی انجام بگیرد.

انتقام استقلال از پرسپولیس: کاوه فردا آبی پوش می شود؟

اینطور که به نظر می رسد استقلالی ها می خواهند انتقام پرسپولیسی شدن وحید امیری را با جذب کاوه رضایی بگیرند. حتما خاطرتان هست که وحید امیری علیرغم توافق ابتدایی با استقلال راهی پرسپولیس شد و انگار قرار است بر عکس این ماجرا در مورد کاوه رضایی انجام بگیرد.

انتقام استقلال از پرسپولیس: کاوه فردا آبی پوش می شود؟

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی