امضای تفاهمنامه همکاری بین موزه ملی ایران و موزه ملی چین

امضای تفاهمنامه همکاری بین موزه ملی ایران و موزه ملی چین

تفاهمنامه همکاری بین موزه ملی ایران و موزه ملی چین به منظور توسعه روابط و تعاملات فرهنگی بین دو کشور امضا شد.

امضای تفاهمنامه همکاری بین موزه ملی ایران و موزه ملی چین

تفاهمنامه همکاری بین موزه ملی ایران و موزه ملی چین به منظور توسعه روابط و تعاملات فرهنگی بین دو کشور امضا شد.

امضای تفاهمنامه همکاری بین موزه ملی ایران و موزه ملی چین