آقای فروزان با قدرت از دروازه تیم محبوبمان حراست کن

آقای فروزان با قدرت از دروازه تیم محبوبمان حراست کن

چند نفر از کاربران توریسم آنلاین که طرفدار چند آتشه تراکتور هستند طی روزهای گذشته با ارسال پیام هایی در قالب دیدگاه از محسن فروزان خواسته اند تا با روحیه از دروازه تراکتور حراست کند.

در ادامه برخی از این دیدگاه ها را مشاهده می کنید.

*محسن جان! روحیه ات را نباز ما از تو حمایت می کنیم.

*آقای فروزان تو یکی از بهترین دروازه بانان ایرانی با قدرت به کارت ادامه بده.

*محسن فروزان در تیم های قبلی اش نشان داده که چه دروازه بان خوبی است. پس باید از او حمایت کنیم تا با روحیه از دروازه تیممان حراست کند.

*تراکتور با فروزان به روزهای اوج می رسد. خودت را نباز پسر خوب!

The post appeared first on .

آقای فروزان با قدرت از دروازه تیم محبوبمان حراست کن

چند نفر از کاربران توریسم آنلاین که طرفدار چند آتشه تراکتور هستند طی روزهای گذشته با ارسال پیام هایی در قالب دیدگاه از محسن فروزان خواسته اند تا با روحیه از دروازه تراکتور حراست کند.

در ادامه برخی از این دیدگاه ها را مشاهده می کنید.

*محسن جان! روحیه ات را نباز ما از تو حمایت می کنیم.

*آقای فروزان تو یکی از بهترین دروازه بانان ایرانی با قدرت به کارت ادامه بده.

*محسن فروزان در تیم های قبلی اش نشان داده که چه دروازه بان خوبی است. پس باید از او حمایت کنیم تا با روحیه از دروازه تیممان حراست کند.

*تراکتور با فروزان به روزهای اوج می رسد. خودت را نباز پسر خوب!

The post appeared first on .

آقای فروزان با قدرت از دروازه تیم محبوبمان حراست کن