آغاز پروازهای برنامه‌ای ایران – ازبکستان از ماه آینده

آغاز پروازهای برنامه‌ای ایران – ازبکستان از ماه آینده

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد که در جریان سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به ازبکستان توافق‌هایی برای آغاز پروازهای برنامه‌ای میان دو کشور نهایی شده است.
ایسنا: رضا جعفرزاده اظهار…

آغاز پروازهای برنامه‌ای ایران – ازبکستان از ماه آینده

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد که در جریان سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به ازبکستان توافق‌هایی برای آغاز پروازهای برنامه‌ای میان دو کشور نهایی شده است.
ایسنا: رضا جعفرزاده اظهار…

آغاز پروازهای برنامه‌ای ایران – ازبکستان از ماه آینده