آسمانخراشی که جنگل دارد!/تصاویر

آسمانخراشی که جنگل دارد!/تصاویر

دبی،بیشتر شهرتش را به خاطر برخورداری از بلندترین آسمانخراشها، جزیره های مصنوعی و لاکچری اغراق آمیز دارد.
به گزارش “توریسم…

آسمانخراشی که جنگل دارد!/تصاویر

دبی،بیشتر شهرتش را به خاطر برخورداری از بلندترین آسمانخراشها، جزیره های مصنوعی و لاکچری اغراق آمیز دارد.
به گزارش “توریسم…

آسمانخراشی که جنگل دارد!/تصاویر