شده

صحبت هایی از جانب تراکتور شده اما هنوز چیزی مشخص نیست

صحبت هایی از جانب تراکتور شده اما هنوز چیزی [...]