تخریب

لنگرگاه سیراÙ� را تخریب می‌کنند، اما…

لنگرگاه سیرا� را تخریب می‌کنند، [...]