اما…

لنگرگاه سیراÙ� را تخریب می‌کنند، اما…

لنگرگاه سیرا� را تخریب می‌کنند، [...]

صحبت هایی از جانب تراکتور شده اما هنوز چیزی مشخص نیست

صحبت هایی از جانب تراکتور شده اما هنوز چیزی [...]