“مندنهال”/آلاسکا

عکس: دریاچه یخ زده “مندنهال”/آلاسکا

عکس: دریاچه یخ زده [...]