7هزار

آخوندی: 7هزار کیلومتر کریدور جدید هوایی تعریف شده است

وزیر راه و شهرسازی با بیان [...]