570

گردشگران خارجي در شيراز اقامت بيشتري دارند اما از اصفهان سوغاتي مي خرند/هزينه كرد هر گردشگر اروپايي در فارس 570 دلار است

گردشگران خارجي در شيراز اقامت بيشتري دارند اما از اصفهان سوغاتي مي خرند/هزينه كرد هر [...]