560

با سرمایه گذاری 560 میلیارد تومانی 90 هتل در کشور ساخته می شود

با سرمایه گذاری 560 میلیارد تومانی 90 هتل در کشور ساخته می شودمعاون [...]